whatman paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whatman paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whatman paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whatman paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whatman paper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giấy whatman