whate'er nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whate'er nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whate'er giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whate'er.

Từ điển Anh Việt

  • whate'er

    /w t'e /

    * tính từ & đại từ

    (th ca) (như) whatever