wet-test meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet-test meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet-test meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet-test meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet-test meter

    * kỹ thuật

    máy thử kiểu ẩm