wet-smell test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet-smell test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet-smell test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet-smell test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet-smell test

    * kinh tế

    sự đánh giá cảm quan nước hầm thơm ngay sau khi pha