westrumite oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westrumite oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westrumite oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westrumite oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • westrumite oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu dải đường chống bụi