westcott model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

westcott model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm westcott model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của westcott model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • westcott model

    * kỹ thuật

    vật lý:

    mẫu westcott