wellingtonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wellingtonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wellingtonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wellingtonia.

Từ điển Anh Việt

  • wellingtonia

    * danh từ

    (thực vật) cây cù tùng