well-seeming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-seeming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-seeming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-seeming.

Từ điển Anh Việt

  • well-seeming

    /'wel'si:mi /

    * tính từ

    có vẻ tốt