well-organized nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-organized nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-organized giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-organized.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well-organized

    * kỹ thuật

    tiện lợi