well-looking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-looking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-looking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-looking.

Từ điển Anh Việt

  • well-looking

    /'wel'luki /

    * tính từ

    duyên dáng, xinh xắn