well-formation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-formation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-formation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-formation.

Từ điển Anh Việt

  • well-formation

    * danh từ

    (logich; ngôn ngữ) tính đúng đắn, tính chính xác