well-drilling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-drilling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-drilling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-drilling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well-drilling

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự khoang giếng