well-connected nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-connected nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-connected giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-connected.

Từ điển Anh Việt

  • well-connected

    * tính từ

    có giao du với giới thượng lưu, có quan hệ với những người giàu có

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • well-connected

    connected by blood or close acquaintance with people of wealth or social position

    a well-connected Edinburgh family