well-becoming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-becoming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-becoming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-becoming.

Từ điển Anh Việt

  • well-becoming

    * tính từ

    thích hợp; ăn khớp