welder's shield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welder's shield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welder's shield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welder's shield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welder's shield

    * kỹ thuật

    mặt nạ thợ hàn