welder's hood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welder's hood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welder's hood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welder's hood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welder's hood

    * kỹ thuật

    mũi thợ hàn (thích ứng xuyên sáng tự động)