weissach axle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weissach axle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weissach axle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weissach axle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weissach axle

    * kỹ thuật

    ô tô:

    trục xe loại weissach