weigh-bar shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weigh-bar shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weigh-bar shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weigh-bar shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weigh-bar shaft

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục chuyển dịch (cơ cấu thanh trượt)