wee-notch weir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wee-notch weir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wee-notch weir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wee-notch weir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wee-notch weir

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đập tràn tam giác