weather-station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather-station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather-station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather-station.

Từ điển Anh Việt

  • weather-station

    /'weðə,steiʃn/

    * danh từ

    trạm khí tượng