weaponless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaponless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaponless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaponless.

Từ điển Anh Việt

  • weaponless

    /'wepənlis/

    * tính từ

    không có vũ khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weaponless

    without a weapon