weaponize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaponize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaponize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaponize.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weaponize

    make into or use as a weapon or a potential weapon

    Will modern physicists weaponize String Theory?

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).