weaponeer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaponeer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaponeer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaponeer.

Từ điển Anh Việt

  • weaponeer

    * danh từ (quân sự)

    chuyên gia về võ khí

    kỹ sư mồi bom nguyên tử (chuẩn bị để ném)