wavy-leaved aster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavy-leaved aster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavy-leaved aster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavy-leaved aster.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wavy-leaved aster

    a variety of aster

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).