wave-cut notch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave-cut notch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave-cut notch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave-cut notch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave-cut notch

    * kỹ thuật

    rãnh cắt hình sóng