water-white oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-white oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-white oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-white oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water-white oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu có màu trắng nước