water-softener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-softener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-softener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-softener.

Từ điển Anh Việt

  • water-softener

    * danh từ

    thiết bị làm mềm nước cứng; chất làm mềm nước cứng