water-permeable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-permeable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-permeable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-permeable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water-permeable

    * kỹ thuật

    thấm nước