water-parting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-parting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-parting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-parting.

Từ điển Anh Việt

  • water-parting

    * danh từ

    đường phân thủy