water-drainage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-drainage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-drainage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-drainage.

Từ điển Anh Việt

  • water-drainage

    * danh từ

    sự tiêu thủy; hệ thống thoát nước