water-company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-company.

Từ điển Anh Việt

  • water-company

    * danh từ

    công ty cấp nước