water-colourist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-colourist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-colourist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-colourist.

Từ điển Anh Việt

  • water-colourist

    * danh từ

    hoạ sĩ vẽ thuốc nước