water-carriage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-carriage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-carriage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-carriage.

Từ điển Anh Việt

  • water-carriage

    /'wɔ:tə,kæridʤ/

    * danh từ

    sự vận tải bằng đường thuỷ