watch-bracelet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-bracelet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-bracelet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-bracelet.

Từ điển Anh Việt

  • watch-bracelet

    * danh từ

    dây đồng hồ đeo tay