washington's birthday nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washington's birthday nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washington's birthday giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washington's birthday.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • washington's birthday

    the day on which George Washington is remembered

    Synonyms: February 22

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).