washing-powder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washing-powder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washing-powder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washing-powder.

Từ điển Anh Việt

  • washing-powder

    * danh từ

    bột giặt