wash-boring rig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-boring rig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-boring rig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-boring rig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash-boring rig

    * kỹ thuật

    máy khoan rửa