warthog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warthog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warthog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warthog.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warthog

    African wild swine with warty protuberances on the face and large protruding tusks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).