wart-hog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wart-hog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wart-hog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wart-hog.

Từ điển Anh Việt

  • wart-hog

    * danh từ

    lợn lòi (lợn rừng châu Phi có hai răng nanh to và bướu trên mặt)