warrior-steed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warrior-steed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warrior-steed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warrior-steed.

Từ điển Anh Việt

  • warrior-steed

    * danh từ

    (thơ ca) chiến mã