wareless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wareless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wareless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wareless.

Từ điển Anh Việt

  • wareless

    * tính từ

    (từ cổ, nghĩa cổ) không cẩn thận; không thận trọng; cẩu thả

    (+ of) không biết đến