warehouseman's lien nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warehouseman's lien nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warehouseman's lien giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warehouseman's lien.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warehouseman's lien

    right of a warehouseman to retain goods until all storage charges have been paid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).