ward-leonard speed-control system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ward-leonard speed-control system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ward-leonard speed-control system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ward-leonard speed-control system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ward-leonard speed-control system

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    hệ thống điều khiển tốc độ Ward-Leonard