wanter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wanter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wanter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wanter.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wanter

    a person who wants or needs something

    an owner of many things and needer of none

    Synonyms: needer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).