walpurgis night nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walpurgis night nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walpurgis night giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walpurgis night.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walpurgis night

    eve of May Day

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).