waller's hammer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waller's hammer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waller's hammer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waller's hammer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waller's hammer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    búa thợ trát tường