wall-painting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall-painting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall-painting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall-painting.

Từ điển Anh Việt

  • wall-painting

    /'wɔ:l,peintiɳ/

    * danh từ

    bức tranh tường