wall-newspaper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall-newspaper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall-newspaper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall-newspaper.

Từ điển Anh Việt

  • wall-newspaper

    /'wɔ:l'nju:s,peipə/

    * danh từ

    báo tường, báo liếp