wagner's law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagner's law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagner's law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagner's law.

Từ điển Anh Việt

  • Wagner's law

    (Econ) Định luật Wagner

    + Một giả thuyết, nhà kinh tế học Đức Adolph Wagner do xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, nói rằng sự phát triển của nền kinh tế công nghiệp hoá sẽ đi đôi với việc tăng phần chi tiêu công cộng trong tổng sản phẩm quốc dân.