w-type engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

w-type engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm w-type engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của w-type engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • w-type engine

    * kỹ thuật

    ô tô:

    động cơ kiểu chữ W